, . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . , . . . . . . . , , . .

Responses to .

  1. Julia Says:

    . .

  2. Alex Says:

    , gay ..